ބޮޑުތަކުރުފާނު

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ އާއިލާ

އުތީމު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނަކީ ހިލާލީ ދަރިކޮޅުގެ ރަސްމަތި ބޭފުޅެއްކަމަށް ތާރީޚް ލިޔުއްވާ ބޭފުޅުއް ލިޔުއްވައެވެ. އެއީ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މުނިކާފައަކީ ބާރަށުގައި އުޅުއްވި ކަޅު ޙަސަންކަލޭގެއެވެ. މިއީ ހިލާލީ ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެކެވެ.