ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އުތީމު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިމަހުގެ 14 ން 16 އަށް ބޭއްވި، ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް 2016 ވަރަށް އަމާން އޮމާންކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު ޤައުމީ ދުވަހު އުތީމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު ޤައުމީ ދުވަހު އުތީމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

`          އަލްހަމްދުލިﷲ ރައްބިލްޢާލަމީން، ވައްސަލާތު ވައްސަލާމުއަލާ އަޝްރަފިލް މުރުސަލީން. ސައްޔިދިނާ މުޙައްމަދިން ވަޢަލާ އާލިހީ ވައަސްޙާބިހީ އަޖްމަޢީން.        އާދެ! ޤައުމީ ދުވަހެއް އެބަޠަލަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ގަނޑުވަރު ބަލަން ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނީ ކޮންދުވަސްތަކެއްގައި؟ –  ގަނޑުވަރު ބެލުމަށްޓަކާ މިހާރު ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައެވެ. ގަނޑުވަރު ބަލަން ވަދެވޭނީ ކިހިނެއް؟ –   ގަނޑުވަރު ބަލަން ވަދޭނީ ބޮޑުތަކ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުތީމުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު ގަނޑުވަރު

އުތީމު ގަނޑުވަރަކީ ޙުސައިން ޚަތީބު ތަކުރުފާނު އުޅުއްވި ގެކޮޅެވެ. އުތީމު ތިންބެއިންނާއި ފާޠިމާފާނު އުޅުއްވާ ބޮޑުފުޅުވީ މިގެކޮޅުގައެވެ. މިގެކޮޅު ބިނާކުރެއްވި ވަކިތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭކަށްނެތެވެ. ނަމަވެސް ޢި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަރުކަޒުގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި މުދީރު ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މަރުކަޒުގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި މުދީރު ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين‘ وَالصّـلاة وَالسّلام علـى محـمَّدٍ‘ وعلى آلـه وصحبـه أجمعـين.  މިއުފާވެރި ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ