ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލް އުތީމުގައި ހިންގަން ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރަށްފަހު އެސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ބޭއްވި މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މަދަރުސ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ށ. ފީވަކު ސްކޫލް، ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ށ. ފީވަކު ސްކޫލް، ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އުތީމު ގަނޑުވަރު ބަލާލުމަށާއި، ގަނޑުވަރާއި އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކާ އުތީމު ސްކޫލާއި ގުޅިގެން، ށ. ފީވަކު ސްކޫލް ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން މިއަދު ހެނދުނު އުތީމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު  އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

` ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށާއި ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދަށާއި އުތީމުގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުނ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ