ދިވެހި ޤައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު

ދިވެހި ޤައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު

ތަޅާ ފޮޅުމާއި އަނިޔާތައް މިއަދު ޤައުމުގަ ގިނަވެއްޖޭ އަޅައިނުމެލާ ތިބުން ހެޔޮވެސް ނުވާވަރު ކަންބޮޑުވެއްޖޭ އަމާނާތްތެރިކަމާ، ތެދުވެރިކަމާ ޢަމުދުން މި ނެތިއްޖޭ ސަމާލުކަމެއްނުދީ ތިއްބާ މިކަންކަން ޢާންމުވެސްވެއްޖޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިވެތި އަޚްލާޤު އާލާކުރެވޭނީ ރިވެތި މިޝާލުން

ރިވެތި އަޚްލާޤު އާލާކުރެވޭނީ ރިވެތި މިޝާލުން

ރިވެތި އަޚްލާޤު  އާލާކޮށް  ގުޅުންތައް  ބަދަހިކުރެވޭނީ                  ރިވެތި އަގުހުރި   މިޝާލުތަކުން  ނަމުނާ  ދައްކުވާ މިގޮތުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކެރިގެން ނިކަން ގަދަހިތްވަރާއެކުގައި                  ޚުރާފާތަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤައުމީ ދުވަސް 1429

ޤައުމީ ދުވަސް 1429

އައިމި ޤައުމީ ދުވަސް އުފަލުގައި، ގައިމެޒިކުރާވެވޭހިނދުމިތާ                          ދަންނަވަންތަހުނިޔާ އެންމެނަށް އަދުޝަނާ ހިތުގެ ޚާލިޞްދުލުން މަރުޙަބާ ———————————————&#

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލާހީ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމާތޯ؟

އިލާހީ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމާތޯ؟

ޔާއިލާހީ ޙަޟްރަތަށް އަޅަމެންނެ ތައުބާވުން އޮތީ                     ފާފަތައް އެކި ފުއްސެވުން އެދިގެން ދުޢާކުރުމޭ އޮތީ                                     ޔާއިލާހީ ޙަޟްރަތަށް……………… ދިންނަވާނޭ މަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުވަރުގެ އެދެނީނަމަ

ސުވަރުގެ އެދެނީނަމަ

ފަރުޟު ވާޖިބުތަކަށް ޙުރުމަތް އަދައިގެން އިސްކަމެއް ދީގެން                   ދަރުސް ލިބިގަންނަމުން މިރޮނގުން ރިވެތި ގޮތުގައި އުޅުއްވާށޭ އަދަބު އަޚްލާޤު ދަސްކޮށްގެން ނުހަނު ކެތްތެރިކަމާއެކުގައި                 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ