ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އުތީމު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިމަހުގެ 14 ން 16 އަށް ބޭއްވި، ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް 2016 ވަރަށް އަމާން އޮމާންކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލް އުތީމުގައި ހިންގަން ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރަށްފަހު އެސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ބޭއްވި މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މަދަރުސ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ށ. ފީވަކު ސްކޫލް، ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ށ. ފީވަކު ސްކޫލް، ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އުތީމު ގަނޑުވަރު ބަލާލުމަށާއި، ގަނޑުވަރާއި އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކާ އުތީމު ސްކޫލާއި ގުޅިގެން، ށ. ފީވަކު ސްކޫލް ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން މިއަދު ހެނދުނު އުތީމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު  އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

` ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށާއި ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދަށާއި އުތީމުގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުނ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހި ޤައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު

ދިވެހި ޤައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު

ތަޅާ ފޮޅުމާއި އަނިޔާތައް މިއަދު ޤައުމުގަ ގިނަވެއްޖޭ އަޅައިނުމެލާ ތިބުން ހެޔޮވެސް ނުވާވަރު ކަންބޮޑުވެއްޖޭ އަމާނާތްތެރިކަމާ، ތެދުވެރިކަމާ ޢަމުދުން މި ނެތިއްޖޭ ސަމާލުކަމެއްނުދީ ތިއްބާ މިކަންކަން ޢާންމުވެސްވެއްޖޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިވެތި އަޚްލާޤު އާލާކުރެވޭނީ ރިވެތި މިޝާލުން

ރިވެތި އަޚްލާޤު އާލާކުރެވޭނީ ރިވެތި މިޝާލުން

ރިވެތި އަޚްލާޤު  އާލާކޮށް  ގުޅުންތައް  ބަދަހިކުރެވޭނީ                  ރިވެތި އަގުހުރި   މިޝާލުތަކުން  ނަމުނާ  ދައްކުވާ މިގޮތުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކެރިގެން ނިކަން ގަދަހިތްވަރާއެކުގައި                  ޚުރާފާތަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ