ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އުތީމު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިމަހުގެ 14 ން 16 އަށް ބޭއްވި، ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް 2016 ވަރަށް އަމާން އޮމާންކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

ދޫނިތުނޑި ޕްރީސްކޫލް އުތީމުގައި ހިންގަން ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރަށްފަހު އެސްކޫލުގެ އެންމެފަހު ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ބޭއްވި މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މަދަރުސ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ށ. ފީވަކު ސްކޫލް، ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ށ. ފީވަކު ސްކޫލް، ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އުތީމު ގަނޑުވަރު ބަލާލުމަށާއި، ގަނޑުވަރާއި އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކާ އުތީމު ސްކޫލާއި ގުޅިގެން، ށ. ފީވަކު ސްކޫލް ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން މިއަދު ހެނދުނު އުތީމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލޭލާގައު ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި

އުތީމަކީ ތާރީޚީ ރަށެކެވެ. ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ބަޠަލް އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގެން އަދި ތުއްޕުޅު ދުވަސްވަރާ ޒުވާންދުވަސްވަރު ހޭދަކުރެއްވި މި އުތީމުގައި އެ ތަކުރުފާނާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު އެތައް އާޘާރެއް ފެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުތީމުގައި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އުތީމުގައި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 70 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރެއްގައި އުތީމުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ޤައުމީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ހެނދުނު 6:00 ގައި އޮތް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަޔަކު ވެވުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސް ހިފައިފި

މިއަދު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރި މެހްމާނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގަނޑުވަރު ބަލާ ނިމުމަށްފަހު ކަނދުވަލު މިސްކިތު ސަރަޙައްދަށްގޮސް ވެވަށް އެރި ވެވުން މަސް ހިފައިފިއެވެ. ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސް ހިފައިގެން ފުޅިމަދު ފޮށްޓަކ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ