އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ގަނޑުވަރު ބަލަން ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނީ ކޮންދުވަސްތަކެއްގައި؟ –  ގަނޑުވަރު ބެލުމަށްޓަކާ މިހާރު ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައެވެ. ގަނޑުވަރު ބަލަން ވަދެވޭނީ ކިހިނެއް؟ –   ގަނޑުވަރު ބަލަން ވަދޭނީ ބޮޑުތަކ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުތީމުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު ގަނޑުވަރު

އުތީމު ގަނޑުވަރަކީ ޙުސައިން ޚަތީބު ތަކުރުފާނު އުޅުއްވި ގެކޮޅެވެ. އުތީމު ތިންބެއިންނާއި ފާޠިމާފާނު އުޅުއްވާ ބޮޑުފުޅުވީ މިގެކޮޅުގައެވެ. މިގެކޮޅު ބިނާކުރެއްވި ވަކިތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭކަށްނެތެވެ. ނަމަވެސް ޢި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ނުހުޅުވޭ ދޮރުކޮޅު

އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ނުހުޅުވޭ ދޮރުކޮޅު

އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ މަރިޔާދުގެ ދެކުނު ފަރާތު ދޮރޮކޮޅު ނުވަތަ އުތީމު ގަނޑުވަރުގައި ހުންނަ ނުހުޅުވޭ ދޮރުކޮޅަކީ ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަބަޔަކު ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު ބަލާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ އެއްތަނެވެ. އަދި ބައެއް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުތީމު ގަނޑުވަރުގައި އިންނަ ޕިން ހޯލް

އުތީމު ގަނޑުވަރުގައި އިންނަ ޕިން ހޯލް

ފަހަކަށް އައިސް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަބަޔަކު އެންމެ ޝަޢުޤުވެރިވާ އެއް ތަނަކީ ޕިންހޯލްއެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލާލުމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އެއްތަނަކީ ޕިންހޯލްއެވެ. ގަނޑުވަރުގެ މައިގެގޭގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ވަނަ ޤަރުނުގެ މެދުތެރޭގައި އުތީމުގެ ޙާލަތު

20 ވަނަ ޤަރުނުގެ މެދުތެރޭގައި އުތީމުގެ ޙާލަތު

މަކްތަބް މަދަރުސާ – ހއ. އުތީމު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމަކީ ތާރީޚީ ރަށަކަށްވާއިރު، 20 ވަނަ ޤަރުނުގެ މެދުތެރޭގައި މިރަށުގައި އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރަމުން އަންނަގޮތާއި މިރަށުގެ އާބާދީގައި ތިބޭ ވަރު އެގިގެން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމަ ބޮޑު ތަކުރުފާނެކެވެ.

ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމަ ބޮޑު ތަކުރުފާނެކެވެ.

އުތީމު ގަނޑުވަރަކީ އެތަނެއް ބަލާލުމަށްޓަކައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެހްމާނުން މިހާރުވެސް ޒިޔާރަތް ކުރަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހްމާނުންގެ ތެރެއިން އެކި ބޭފުޅުން ޝަޢުޤުވެރިވަނީ އެކި ކަންކަމަށެވ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ