މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު  އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

` ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށާއި ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދަށާއި އުތީމުގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުނ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު ޤައުމީ ދުވަހު އުތީމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު ޤައުމީ ދުވަހު އުތީމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

`          އަލްހަމްދުލިﷲ ރައްބިލްޢާލަމީން، ވައްސަލާތު ވައްސަލާމުއަލާ އަޝްރަފިލް މުރުސަލީން. ސައްޔިދިނާ މުޙައްމަދިން ވަޢަލާ އާލިހީ ވައަސްޙާބިހީ އަޖްމަޢީން.        އާދެ! ޤައުމީ ދުވަހެއް އެބަޠަލަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަރުކަޒުގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި މުދީރު ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މަރުކަޒުގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި މުދީރު ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين‘ وَالصّـلاة وَالسّلام علـى محـمَّدٍ‘ وعلى آلـه وصحبـه أجمعـين.  މިއުފާވެރި ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ