އުތީމު ބައްތެލިކޮޅު

އުތީމު ބައްތެލިކޮޅު

އުތީމު ގަނޑުވަރުގައި އެ ގަނޑުވަރުގެ ވެރިންގެ ދުވަސްވަރަށްފަހު ގަނޑުވަރުގެ ނަމުގައި ދުއްވަމުން އައި ފަނު ރިޔަލު އޮޑިކޮޅު ބާވެ ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ގަނޑުވަރުގެ ފަރާތުންނާއި، އުތީމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދަތުރ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ