އިލާހީ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމާތޯ؟

ޔާއިލާހީ ޙަޟްރަތަށް އަޅަމެންނެ ތައުބާވުން އޮތީ

                    ފާފަތައް އެކި ފުއްސެވުން އެދިގެން ދުޢާކުރުމޭ އޮތީ

                                    ޔާއިލާހީ ޙަޟްރަތަށް………………

ދިންނަވާނޭ މަގުތަކުން ފިޔަވަޅުއަޅައިގެން ހަމަތެދޭ

                             ޖަންނަތުން ރަޙްމަތް އަދައިގެން ހެޔޮދުޢާ ކުރުމޭ އޮތީ

                                        ޔާއިލާހީ ޙަޟްރަތަށް………………

ސުންނަތާ ކީރިތި ރަސޫލާ، ސީރަތަށް މިތަބާވެގެން

                          ހިންމަތާއެކު މާތްވި ދީނަށް އަބަދު މިފިދާވުން އޮތީ

                                               ޔާއިލާހީ ޙަޟްރަތަށް………………

ފަރުޟުވާޖިބުތައް އަދާކުރުމާއެކީ ހެޔޮނިޔަތުގައި

                         ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހޯދަން އަބަދުވެސް އުޅުމޭއޮތީ

                                                ޔާއިލާހީ ޙަޟްރަތަށް………………

ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށް