ޤައުމީ ދުވަސް 1429

އައިމި ޤައުމީ ދުވަސް އުފަލުގައި، ގައިމެޒިކުރާވެވޭހިނދުމިތާ

                         ދަންނަވަންތަހުނިޔާ އެންމެނަށް އަދުޝަނާ ހިތުގެ ޚާލިޞްދުލުން މަރުޙަބާ

————————————————————————–

ފަނޑުވެގެންހަމަނުދާނޭ ހަނދާން

               ކުރިޖިހާދުގެ އެޤައުމީ ހަނދާން

                                      ހިންމާތާއެކުއެދެން ޖޯޝުގާހަމަ އެދެން

                                              ޙިކުމަތުން ހޯދި ނަޞްރަށްޓަކާ

ތިންތަކުރު އާދެ ހުޝިޔާރުގައި

             ހިންދަމައިވެސްނުލާ އަޒުމުގައި

                                        ކުރިޖިހާދަށްޓަކާ، ހޯދި ޝަރަފަށްޓަކާ

                                         ދަންނަވާނީ ތެދޭ ޝުކުރިޔާ

ދަންޑަހެލު ވާގިވެރިވީގޮތާ

                             ދަންވަރަށް ރަށްރަށަށް އެރިގޮތާ

                                              ވިސްނުމުން ހަމަތެދޭ ޢިބްރަތުންފުރިދެޔޭ

                                               ޤުދުރަތުން ދެއްވި މަދަދަށްޓަކާ

ޕޯޗްޤީޒުންގެ ލަޝްކަރުތެދޭ

                 އާދެ ބަލިކޮށްލި ގޮތްހަމަތެދޭ

                                       ވިސްނުމާ ޙިކުމަތުން، ހުނަރުވީގޮތުން

                                    ނުމެއެދާނޭ ހަނދާނުން ފިލާ

މިފަދަ ދަރުސުންނެ އާލާކުރޭ

ރޫޙް ޤައުމީ އެއާލާކުރޭ

                             އާދެ، ޤައުމަށްޓަކާ، މާތްވިދީނަށްޓަކާ

                           ކެރިފިދާވާށެ ހެޔޮނިޔަތުގާ

ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމެއް ހަމަމިތާ

        ދެމިއޮތުން އަބަދުވެސް މިތާ

                              ރޫޙްދިރުވާހިތާ، އަތްއުފުލަމުންމިތާ

                                             ކުރަމެ އެންމެން މިހެޔޮހާ ދުޢާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށް