ޒިޔާރަތްކުރުން

އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.

އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން.

އުތީމު ގަނޑުވަރަށް މެޙެމާނުން ޒިޔާރަތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު ޕުރެކްޓިސް ކުރަމުންދާ އުޞޫލުތައް